Dat scho bal surreal Hin an Hier betreffend dat Deelstéck vum CR119 (Stafelter – Dummeldeng) geet elo an eng nei Ronn. Huet viru gutt 5 Joer de Minister Bausch deemools ugekënnegt, datt dëst Deelstéck sollt zougemaach ginn (als Kompensatiounsmoossnam fir d’Nordstrooss), an dofir déi Kräizung am Ufank vum deem Deelstéck komplett ëmgebaut géif ginn, an datt dann och um Waldhaff eng Afeedlungsspur sollt komme fir hei dann dem Surplus vun Autoe besseren Accès op d’N11 ze ginn. Do virdru sollt awer eng detailléiert Etüd vum Trafic gemaach ginn, an dann hei mat de betraffene Bierger geschwat ginn. Wat ass geschitt... bis elo absolut näischt vun allem.

D’Iddi vun dem Réckbau vum CR119 war jo scho vill éischter opkomm, dat virun 2012, awer dëst éischter ze gesinn am Kader fir all Méiglechkeeten ze analyséieren déi et gi fir hei Kompensatiounsmoossnamen ze fannen.

An elo, 2019, soll dëse Projet erëm duerch eng Hannerdier ëmgesat ginn, dës Kéier am Kader vum Projet fir de Gréngewald als ganz Gebitt ze schützen. Dat Naturschutzgebitt ‘Gréngewald’ ass a priori eng ganz gutt Saach, well hei déi sëlleg eenzel geschützte Parzellen elo zesummenhänkend erfaasst ginn, an hei soumat zesummegeféiert ginn. Wann et hei eben net ee grousse B-moll géif ginn. Elo probéiert also d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg, Parteikollegin vum Minister Bausch, dat ëmzesetze wat de Minister Bausch net fäerdeg bruecht huet.

Wat wieren dann ëmwelttechnesch gesinn déi positiv Aspekter vun dem zoumaache vum CR119: De Gréngewald hätt effektiv eng Schneis manner a géif doduerch der Flora a Fauna hei bessert Potential offréieren. An déi Fläch kéint effektiv dann als Kompensatiounsmoossnam fir entweder d’Nordstrooss oder fir d’Infrastrukture vum Tram genotzt ginn.

Wat wieren dann awer déi negativ Aspekter heivun : Fir déi dausende vun Autofuerer all Dag ee groussen Ëmwee vu ronn 2,3 Km (4,6 Km bei Allez/Retour), an dat hei besonnesch am Beruffstrafic, verbonne mat engem Zäitverloscht vu bis 10-15 Minutten vir un allem moies fréi. Dobäi kënnt dann och nach datt all déi Autoen, Bussen a Camionen, déi vu Gonnereng Richtung Waldhaff fueren doduercher och méi Staugefor kréien an hei dann och nach vill Zäitverloscht fir déi Verkéiersteilnehmer doduerch entstinn. All dës Konsequenze bréngen et mat sech, datt doduerch vill méi Ofgase mat all sengen negativen Auswierkungen op Mënsch an Ëmwelt entstinn, besonnesch dramatesch gëtt et da wann ee weess datt all Joer, bedéngt duerch onse Wuesstem, ëmmer méi Gefierer dës Strécken notzen. Eleng aus dëse Grënn fannen ech, wier et ee grousse Feeler souwuel ökologesch wéi ekonomesch an och verkéierstechnesch gesinn.

Och de Verloscht vun enger gudder a kuerzer Alternativstrooss am Fall vun engem Problem op deem Stéck vun der N11 wier ze bedaueren, dëst och net onproblematesch ze gesi fir d’Rettungsdéngschter.

Och muss ageplangt ginn, datt dat eng ganz normal Strooss ass, an hei dës Renaturéierung dann immens vill Sue géif kaschten an eng staark Belaaschtung fir de Gréngewald duerstellt wärend dësen Aarbechten. Net ze schwätzen dovun, datt hei wuel eng ganz Partie vu ganz problematesche Materialie bestëmmt verschafft gi sinn, déi och nach fir vill Suen am Ausland mussen entsuergt ginn. Millioune Beträg, déi ee wonnerbar kéint anescht, am Sënn vun Ëmwelt- an Naturschutz asetzen.

Am Projet vum Naturschutzgebitt Gréngewald steet dëst Deelstéck vum CR119 dann an engem Gebitt, wat komplett geschützt ass, an dann hei och keng Maintenance oder Reparaturaarbechte méi dierfe gemaacht ginn. Dat hätt dann zur Konsequenz, datt dëst Deelstéck vum CR119, deemno wéi, kuerz- oder mëttelfristeg aus Sécherheetsgrënn zougemaach misst ginn.

Ech perséinlech fannen des Virgoensweis alles anescht wéi gutt. Firwat ginn hei net a voller Transparenz all Aspekter thematiséiert an déi betraffe Bierger mat agebonnen. Firwat ginn hei keng Informatiounsversammlunge vun de Ministeren Dieschbourg a Bausch organiséiert, wou an engem oppenen Dialog, déi eenzel Argumenter kënnen echangéiert ginn, an hei och d’Ministeren hire Point de Vue argumentativ duerleeë kënnen. Transparenz a Biergerbedeelegung ass hei ganz kleng geschriwwen, dofir bleift dem Bierger just nach de Wee fir bei senger Gemeng bréiflech seng Reklamatiounen eranzeginn, an dat am Kader vun der juristesch minimal noutwendeger Prozedur, wou d’Gemengen hiren Avis gefrot ginn. Ech fannen et wierklech schued datt hei - jo an engem vill méi kontroverséierten Dossier - alles hannert zouenen Diere geschitt. Et geet jo och anescht, dat gesäit een am Dossier Offall z.b. wou eng ganz Rei vu Versammlunge gemaach gi fir de Bierger mat anzebannen. Awer Offallvermeidung ass jo och keen esou kontroverst Thema.

Dofir och mäin Appell un ons Deputéiert. Kuckt Iech den Dossier genee un, a probéiert wéinstens an der Chamber eng oppen Diskussioun heiriwwer ze féieren, an dat w.e.g ouni Fraktiounszwang.

BODEN Jean

Gonnereng