Den offiziellen Titel vun deem Dag ass ewell zimlech problematesch, well déi ‘Commémoratioun’ eleng sproochlech gaaanz ville Leit näischt seet; ...

... et ass nun emol pur Latäin. ‘Erënnerungsdag’ wier vläicht fir äis alleguer méi verständlech. De Käer vun der Saach schéngt deenen allermeeschten net vill oder glat näischt (méi) ze soen. Datt et sech ëm d’Erënnerung un déi patriotesch ‘Rabbelkäppegkeet’ vun der immenser Majoritéit vun de Lëtzebuerger, den 10.Oktober 1941 handelt, wéi d’Nazie wollten hunn, datt mir äis op engem Froebou (‘Personenstandsaufnahme’) selwer de Strack als ‘3x däitsch’ sollten ëm den Hals leeën... dat sinn elo 3 Generatiounen hier! Et war fir d’Preisen e Flop, deen de giele Wouscht ni verquësst huet... an eisem Ländchen deemools ewell e gudden Numm bei allen Alliéierte gemaach huet; dee guff dunn e Joer duerno duerch de Streik an déi schro Nazi-Reaktioun esou an der grousser internationaler Press ënnerstrach, datt mir vun do u fest op déi ‘gutt Säit’ gehéiert hunn. Erëm e Joer duerno hu jonk Lëtzebuerger eng immens Roll bei der Zerstéierung vun der V1-Basis zu Peenemünde gespillt, déi am Buch ‘Secret War’ vum Irving, de Mémoire vum Generol Eisenhower an och am 3. Band ‘Verluere Joeren’  vum Marc Trossen exemplaresch festgeschriwwen ass; perséinlech krut ech dat vum Churchill sengem Eedem, dem Sir Duncan Sandys ( 1943 Chef vum MI5, dem Intelligence Service sengerzäit och hei gesot an duerno geschriwwen.

Éierlech: Mir kënnen houfreg op dat Lëtzebuerg sinn, dat mir äis mat eise klenge Mëttelen definitiv verdéngt hunn! Ower... kann ee vun deenen 2-3 leschte Generatioune verlaangen, datt si dat och esou gesin? Kënnen déi  verstoen, wat eis Fräiheet ass, déi dra gebuer, opgewuess sinn a gelieft hunn? Et huet kee Sënn, hinnen de ‘béise Féngerche’ fir eppes ze maachen, dat si dach ni matkruten. Dofir wier et net vu Muttwëll, wann déi ganz Saach emol psychopädagogesch ‘mondsgeriet’ giff opgeschafft ginn.

Iwregens: Zum ganze Komplex gehéiert och, datt mir ganz bewosst fir dësen Erënnerungsdag de Lëtzebuerger Fändel eraushänken; ‘bewosst’ huet ower nun emol mat Wëssen ze din, net nëmme mat schéine feierleche Rieden... mä dat gëllt fir äis alleguer! Et wier net onintressant, emol op deem ‘Commémoratiounsdag’ duerch d’Stad an déi gréisser Uertschaften ze fueren an d’Fändelen ze zielen. Wéi giff den Englänner soen: Shame on us!

Lex Roth