Dir fannt elo hei um RTL.LU e sympatheschen Artikel iwwer d’Immigratioun vu portugisesche Leit hei bei äis. Et wier dowäert, datt sech elo emol ee méi genee mat deem intressante Phenomän giff ofginn. Ech hunn 1968 zu Esch gebaut; en italiéineschen Entrepreneur, an natierlech italiéinesch Bauaarbechter. Do erënneren ech mech nach ganz gär un dee feinen Alvaro, mat deem ech och gär gebabbelt hunn. Hien huet mir gesot, ‘si’ wieren net frou driwwer, datt elo esou sëlleche Portugisen an d’Land giffe kommen...”déi äis eis Aarbechtsplazen ewechhuelen”...also Awanderer géint Awanderer. Et stëmmt, datt eis Entrepreneure souzesoe mat der Lanter op d’Portugisesch Grenz no Leit lackele gaang sinn; dat huet e Personalchef vun enger grousser Firma mir esou gesot...deen herno ower iwwer d’Portugise gestänkert huet; dee Mann hu mir dorophin aus dem Comité vun der Action-Lëtzebuergesch erauskomplimentéiert; hien huet dunn aus Verbruetheet e Veräin géint d’Auslänner gegrënnt (FELES). Souwäit esou schlecht!

Haut hu mir 16% portugisesch Leit bei äis; op Frankräich oder Däitschland ëmgerechent wieren dat bei hinne ronn 10 resp. 14 Millioune Portugisen!  Onvirstellbar, ower mathematesch absolut richteg, mä an deem Sënn eemoleg op der ganzer Welt. Haut lieft hei déi 3. Generatioun vun hinnen, a mir fannen si op allen ‘Träppleke’ vun eiser Gesellschaft...und das ist gut so, giff de Berliner Wowi soen. Nach eng Kéier: Déi Awanderung muss e Soziohistoriker fannen. Do giff sech gelungenerweis eng Flott Fro stellen: Wie war deen ‘éischte Portugis’ hei am Land? Mä dat ass d’Ur-Groussmamm vun eisem Grand-Duc Henri gewiescht, d’Marianne vu Braganza; eng genësseg Quiz-Fro, gell.

Wéi d’Welt sech dann dréint: Et schéngt, déi portugisesch Regierung geet elo an d’Auslännd hirer Leit erëm glanne fir heemzekommen. Ech mengen, bei äis ass do net e sëllechen ze radetten; d’Ursaache brauch een net laang sichen ze goen.

Lex Roth