Wéi de Minister Kersch a seng Regierungskomeroden hire Feldzuch géint d'Lëtzebuerger Kierch ugetrueden sinn, gouf ëmmer erëm als Argument gesot: D'Reliounsugehéieregkeet ass eng Privatsaach vun de Bierger, an de Staatsbeidel wier net do fir Privatintressen z'ënnerstëtzen.

Ass dann d'Parteiugehéieregkeet keng Privatsaach? Well d'Parteikeesen gi jo massiv aus dem Staatssäckel gefëllt. Sinn dat da keng Privatintressen? Fest steet dass nëmmen e klenge Prozentsaz vun de Bierger eng Parteikaart huet. All déi aner däerfen (oder mussen) just bei de Walen hir Meenung soen, déi dann duerno net respektéiert gëtt.

Also schaffen eis Koalitiounspolitiker mat zwéierlee Moss a Gewiicht.

Idealerweis misst d'Regierung och d'Ënnerstëtzung vun de politische Parteien ofschafen. Mee wien seet scho gäer um Stull wou en drop sëtzt.

Carlo Peiffer