Well d'Kanner aktuell esou laang doheem bleiwe mussen, huet sech d'Stéphanie Kadusch fir sie eng Geschicht afale gelooss.