Mär ënnerriichten säit September e vun eise Bouwen doheem. Ufanks hunn ech geduet ech misst de ganze mueren, also mindestens dräi bis véier Stonnen mat him d’Haaptfächer léieren a Mëttes nach aaner Aufgaben mat him maachen, wéi Sport, Sciencen etc. Ech hunn awer ganz schnell gemierkt, dass dat fir mäi Jong net flott war a fir mech och net. An deenen éichte Schoulwochen am September-Oktober 2019 as doheem ausser Schoul halen näicht méi geloaf an ech hunn an all fräier Minutt just nach Aufgabe preparéiert a Léiermaterial zesumme gesicht. Sou muss et awer net sinn.

Komm mär denken mol un eis Schoulzäit zréck. Wéivill Rechnungen vun deene déi mär an der Schoul geschriwwen hunn, hu mär wierklech selwer gerechent, wéivill Lösungen selwer geléist, ouni just vun der Tafel ofzeschreiwen wat en anere virgerechent hat? Weivill Säz an der Grammatik hu mär selwer zu Enn geduet ouni se séier ofzekritzelen, während mer scho geluust hunn mat watrengem Saz mär un d'Rei kéimen? Kuerz gesot, wann mer alles ronderem ewech lossen an et op dat kompriméieren wat mär wierklech aleng geléist hunn an eis selwer erduet hunn, dann komme mer inclusiv den Erklärungen, déi d'Schoulpersonal eis zu den eenzelen Themegebidder ginn huet, op e Brochdeel vun de Schoulstonnen déi mer an der Schoul sutzen. Deen Denkustouss huet eng léif Persoun mer ginn, déi schon eng Zäitchen Homeschooling mecht an dat gouf mer och emmer rem bestätegt, net zulecht vu mengem Jong, deen lo konzentréiert schafft an nach Zäit huet fir dobaussen ze spillen a sengen Hobbyen nozegoen. Homeschooling as also och e Léierprozess fir Elteren an ech léieren all Dag bäi.

Mär schaffen lo ouni op d'Auer ze kucken an halen op wa mer d'Gefill hunn, dass et fir een Dag duergeet mat rengen Schoulfächer. Et huet een Deeg do geet et liicht vun Hand, an aaner Deeg as e méi mitt oder mat de Gedanke net derbäi an et kritt een net souvill an de Kapp. De Léierprozess as epes Fléissendes an wéi e Floss op Plazen mol méi roueg fléisst an op anere Plazen méi schnell, sou as et och mam Léieren.

Déi lecht Deeg ware fir eis all, déi mer eis Gedanken maachen, opreiwend a stresseg an dat hunn d'Kanner och matkritt. Et konnt e schwiereg vun engem Dag op deen aaneren maachen wéi wann dat schon emmer sou gewierscht wir, et brauch Zäit fir d’Elteren, fir d’Kanner an och fir d’Léierpersonal sech unzepassen. Ech hunn et déi lecht Zäit, obwuel ech un den Homeschooling gewinnt sinn, schwéier fonnt mech reng op d'Léieren mat de Kanner ze konzentréieren, wou souvill an der Welt dobaussen um Wanken as an ech mer Froen iwwert eis Zukunft stellen. Et as eng Ausnahmesituatioun an do brauch et och aussergewéinlech Weer.

Wann een sou liest a lauschtert wat am Moment sou leeft am Beräich vun der Schoul doheem wir un der Zäit den Drock aus deem ganze Prozess eraus ze huelen.

Ech hetzen schon eng Zäitchen net méi fir mengem Jong méiglechst vill Material an de Kapp ze "troteren" an ech hunn léiwer mär schaffen eng Stonn un engem Exercice deen dono am Détail verstane ginn as, wéi dass ech dono soe kann, dass mer zéng Säite geschriwwen hunn, wat gutt an engem Classeur ausgesäit, an heen awer weder epes verstanen huet, nach epes dovu verhalen wert.

Qualitéit, statt Quantitéit! Wann e Kand grad net wëll, zumols e klengt Kand an den éichte Schouljoeren, dann kann een zwar explizéieren, diskutéieren, streiden an zwéngen, mee watree Message vermëttle mer dem Kand dann domat? Dass Léiere blöd as, dass Schoul salopp gesot, schäiss as an, dass een spéider emmer wert musse probéieren sech laanscht alles wat mat Léieren ze dinn huet, ze drécken a just dat léiert wat absolut noutwendeg as. E klengt Kand kann een och net zur Raison brengen an deem een iwwer seng besser Chancen an der Zukunft referéiert. Ech mierken u mengem zweete Bouf, deen an d'öffentlech Schoul geet, dass heen ganz interesséiert as u Buchstawen an un Zuelen an all méiglech Wierder versicht ze liesen an net mitt gëtt Saachen ze zielen, mee wann ech him en Text dohi leen a soen hee misst dat als Aufgab liesen, dann as et direkt net méi interessant. Also versichen ech emmer erem déi Momenter ze notzen wou hien vu sech aus bei mech kënnt mat engem Buch a versicht verschidde Wierder ze liesen oder ze zielen wéivill Déieren, Äppel oder Blummen heen grad op engem Bild gesäit well dat verhält hien sech dann och ganz schnell, a mat Freed.

Léieren besteht ebe net just aus Mathe, Däitsch a Franséich. Wann een de Kanner vill Bicher zu all méiglech Themen bidd, déi si zu all Zäit kucken a liese kënnen ouni, dass mer hinne soen, dass se dat lo liese mussen, dann as dat schon e gudden Usaz. Wann e vill eraus an d'Natur geet an d'Kanner ermontert ze beobachten wat ronderem si geschitt, wat och lo mam Social Distancing gutt machbar as, wann een mat hinne schwätzt an sech op dat aléist wat si grad interesséiert, wann  een si am Haushalt mathëllefen léist, mat hinne kacht a bakt, am Goart schafft an sech Zäit hëlt mol zesumme Geschichten ze liesen a Spiller ze spillen, dann léieren si och ganz vill Saachen. Et huet och säit Gutt, dass mer lo "gezwonge " sinn mol Zäit mat eise Kanner ze verbréngen an eis mat hinne zesummen Aktivitéiten auszedenken déi hinnen an eis gutt din. An dann léieren si ganz automatesch och niewt de Schoulfächer vill wichteges fir hirt Liewen an déi Woche werten net notzlos fir si sinn, och wann d'Schoulen lo zou sinn.

Isabelle Kalmus