Haut ass et dann esou wäit. An enger HauRuck-Aktioun ass d’Grenz fir sämtleche Verkéier zougemaach ginn. Keen Hiweis iwwert wéi eng Grenz een nach fuere kann.

Zu Bollendorf op der dätscher Säit wunne vill Lëtzebuerger. An esou munch een vun deenen déi nach ëmmer schaffen hu misse goen wäerte den Owend domm dra kucken, wann se Heem kommen. Genau op der Lëtzebuergescher Säit vun der Grenz ass eng Tankstell. Wou ginn dann déi Leit vun der dätscher Säit hin tanken, déi ënnerwee musse sinn?

Sozialen Ofstand vun 2 Meter halen an hermetesch zoue Grenze sinn zwee puer Schong. Ech hoffen, dass den Här Asselborn mat der Fauscht op den Dësch schléit!

Armand Turpel