Ech kréien de 15. Juni 2020 3ng Aluedung fir den Test.

Gin op www.covidtesting.lu a fannen do vill Linken an hu sou meng Méi de richtege Link ze fannen fir en Datum (aarm Leit di net PC-kundeg sin).

Haut ass de 17. an et gin nëmmen 3 Deeg ugebueden, wou ech ka goen den 18., 19. an 20. (hun op 2 Plaatzen probéiert), obschon do steet „RV au cours des deux prochaines semaines » op der Aluedung. Kann nämlech des Woch nëtt op e RV goen.

Wäll ech daat nett vestinn, ruffen ech un, op der hotline, déi och op der Aluedung steet. Do seet e Répondeur: Dir musst waarden a sitt No 25 an der Waardeschleif.

Mängt do een et hätt een soss näischt ze dinn wéi eng onméiglech Prozedur anzehalen fir en Test ze  maan, deen statistesch gesin wärt negativ sin. Gudd et kënnt fir dass een positiv ass oder am Lotto gewënnt ….