Mëtten an der Vakanzen Zäit ass elo déi konkret Phase bei der juristesch virgesinner Presentatioun vum Dossier FAGE ugaangen.

Onglécklech heibäi ass, datt esou Phasen an eng Vakanze Period falen.

Dëse Projet vun enger Jughurtsfabrick ass jo och scho vill a kontrovers diskutéiert ginn. An hei ass dëse Projet souwuel bei ville Leit an Organisatiounen, wéi och bei der betraffener Gemeng, net gutt ukomm. Een zentraalt Thema bei de Kritiken ass a bleift den immensen Drénkwaasser Verbrauch an och déi néideg Infrastrukture fir hei dat massiivt Ofwaasser rëm propper ze maachen, a vir un allem och ofzekillen dono.

Awer och méi prinzipiell stellen ech mir hei eng Partie méi kritesch Froen. Dëse Projet erfëllt all déi negativ Krittäre vun enger Industriepolitik, déi hautzedaags iwwerlieft ass. Wat bis virun 20 Joer nach novollzéibar an och néideg war, ass hautzedaags awer net méi de Fall. Mir sinn op engem Punkt ukomm, wou eng just op permanente Wuesstem fokusséiert Wirtschaftspolitik an eng falsch a geféierlech Richtung weist. Dat souwuel wat Klima an Naturschutz ugeet, awer och betreffend déi dréngend noutwendeg fundamental Reform vun onse soziale Systemer déi mir mussen ugoen.

Bei der Auswiel an Accordéiere vun neien industrielle Betriber misst dach och dee gesonde Mënscheverstand matspillen. An dee vermëssen ech hei ganz kloer. Elleng den Impakt vum Waasser Verbrauch, ouni all déi aner problematesch Impakter op Natur an Ëmwelt ze erwänen, misst hei een absoluten Ausschléissungs Krittär sinn.

Mir kréien als Bierger hei permanent gerode virsiichteg mam Waasser Verbrauch ze sinn, jiddereen dee fir seng Kanner ee klenge Basseng doheem opriicht, kritt ee schlecht Gewësse gemaach, et gëtt geroden net méi den Auto selwer ze wäschen etc...Mee esou ee Betrib dann ze favoriséieren, do kann ee sech da scho veräppelt virkommen, fir et léif auszedrécken. Entweder hu mir ee Problem mam Drénkwaasser oder net, wann et z.b. ze waarm gëtt. A mir hunn ee massive Problem besonnesch mam Grondwaasser. dat ass gewosst.

Also firwat net vun Ufank un hei kloer an däitlech Reglementatiounen opstelle fir esou Betriber ze favoriséieren, déi bei ons passen, also an de Kader passen, dee kompatibel ass mat der zukënfteger Entwécklung a Situatioun zu Lëtzebuerg. Hei ass et och absolut noutwendeg eng wesentlech besser Zesummenaarbecht an der Groussregioun opzebauen, mat engem ekonomeschen a steierleche Kader, deen an der ganzer Groussregioun vill méi no beienee muss sinn.

Jean Boden