Et ass net fir d’éischt, datt ech d’Geleeënheet mam Schlawittchen huelen ,fir op déi sprock Statistiken ze weisen. Déi ginn, am Sënn vum Ausdrock PLAKEG Zuelen un: X-Ugestachener,  Y-Doudeger MAT Covid 19. An einfach ‚nëmmen‘ DOWÉINT? Et geet zwangsméisseg keng Ried dovun, ob en Ongléckleche souwisou schwaach op der Broscht war, soss Krankheeten hat, oder psychesch ofgeschwächt war (Depressioun); iessen- an drénkméisseg qualitativ oder/a quantitativ falsch gelieft huet…ouni vum Alter ze schwätzen. Natierlech sinn d’Statistiken net dofir gemaach a giff dat och zevill komplex ginn…mä dofir soll een se och net millimeter-genee huelen…leider maachen ower vill Leit dat…ondifferenzéiert!

Spuert iech alleguer gesond!

Lex Roth