An et geet riit weider de Leit eppes opzedrängen wat se guer net wëllen.

Ech schwätzen vun der Breck déi iwwert de Neiduerf geet fir den Cents mat dem Weimeschhaff ze verbannen.

Elo wëllen se scho gären Spillschoul ofrappen do wou de Lift soll hi kommen. Mir hate gefrot wei et ass mat de Buedemanalysen, mä wei et esou ëmmer bei där Gemeng Lëtzebuerg ass, kennt leider keng konkret Äntwert.

Des Spillschoul kennt een jo nach benotzen well dann bräichten Kanner aus dem Neiduerf net hin an hier gefouert ze ginn fir an Spillschoul a Clausen ze goen. En plus war do och nach eng vun dënne wéinegen Spillplazen do wou eis Butzen konnten spillen. Esou Spillplazen fir déi Kleng ginnt et der net massiv an dem Neiduerf, hei ass de Neiduerf e richtegt Stéifkand.

Nee Nee. Des Gemeng ass esou versiess drop dëst Onnëtz Bauwierk ze bauen ouni ze wëssen wien dat dann eigentlech benotzt. Wann een dann liest an engem Gemengebericht wei staark de Buergermeeschter sech mëscht fir dëst ze bauen.Vu Rentabilitéit wëlle mir net schwätzen well dat do kann a wäert ni rentabel ginn. Och wann en elo bedenkt dass ëmmer méi Leit doheem schaffen duerch den Home-Office muss en sech Fro stellen ob en esou e Monster Bau nach brauch.

Leit déi ënnert dëser Breck wunnen deenen hier Fuerderungen ginn einfach ignoréiert a weider schikanéiert, duerch den Dreck an duerch de Kameidi dënn duerch des Breck entsteet. Et ass jo nach e Chantier amgangen wou mir gesot kruten den géif 2 Joer daueren mir sinn elo am 6 Joer an nach net fäerdeg. De Verloscht vun der Sonnenastralung bei deenen direkt concernéierten Leit dovun well Gemeng Lëtzebuerg näischt wëssen obwuel eng Etüd iwwert dëse Verloscht vu Sonn sollt gemaach ginn. Jo Sollt gemaach ginn, bis haut nach näischt esou eppes gesinn obwuel mir déi scho oft bei der Gemeng gefrot hunn. Och eng Petitioun déi mir gemaach hunn bei de Neiduerfer Leit gëtt net berücksechtegt.

Alternativen hunn si bis haut nach ni presentéiert. Wei an dem Gemengebericht steet huet de Buergermeeschter gesot, dass nëmmen bei der Spillschoul des Hängebreck soll kommen an se géifen u soss kenger Alternativ schaffen. Mir hunn hinnen e puer Virschléi gemaach, zb.eng Passerelle un déi bestoend Autobunsbreck drunzehänken, mä leider duerch Arroganz déi des Leit un den Dag leen, gouf ni eppes zeréck behalen. Firwat net froe mir eis?

Da kennt nach de Preis. An där Situatioun wou mir elo sinn, geheit des Gemeng weider Geld mat 2 Hänn zu der Fënster eraus. Duerch des Konstruktioun kennt einfach nach e weideren Ausgebeposten dobäi, mir hunn et jo. Hat vergiess wien huet dat scho méi gesot eng Stad ouni Chantier ass eng doudeg Stad. Des Gemeng Lëtzebuerg mécht de Leit dëse Projet duerch eng duerch organiséiert Versammlungen schmackhaft mat engem Preis den am Virfeld net wäert duer goen, dat geséit een jo schonn bei engem aneren ëffentleche Bauprojet den op der Cloche d’Or entsteet, wou de Ball mam Fouss gespillt gëtt.

Dass en Hiwwel rutscht, dat ass alles niewe Saach, obwuel dëst als Zone à risque agestuuft war an dem PAG. A wann den Hiwwel da Rutscht da schëppe mir nach e puer Milliounen no an dann ass alles erëm an der Rei. Mat esou engem Projet well des Gemeng sech just e grénge Mäntelchen undoen et geet guer net em Leit.

Vun dem Environnement Ministère krit en och keng Äntwert op e Bréif den en hinne schreift, nëmmen fir se drop opmierksam ze machen, dass hei Flora an Fauna massiv zersteiert, an dass déi aarm Deieren déi do nach liewen deenen hiren Liewensraum gëtt vun deene Leit einfach zersteiert sou dass déi sech mussen an eis Gäert vun den Haiser zeréckzéien.

Syndicat aus dem Neiduerf

Roger Braun