Schonn eleng beim Ernimme vum Wuert „national“ oder Nationalitéit géing muncher ee gären op di héich Palm klammen. Haut nach vun Nationalitéit schwätzen oder schreiwen? Oder kann d'Residenz schonn un sech d'Nationalitéit ersetzen?

Da liest een, et géife Leit ginn mat zwou där „Nationalitéite“. Wann een dann am Land mat där enger „Nationalitéit“ Problemer huet oder kritt, da kann een sech roueg un dat aner Land adresséieren, fir aus dem Misär, deen een sech oft selwer siche war a gewéinlech privater Natur bedéngt ass, gehollef ze kréien.

Praktesch ass dat allemol, net nëmmen, datt een an deenen zwee Länner wielen däerf oder sech do, jee no Land, fräi beweege kann.

An deem Sënn ass et eng zolidd Ongerechtegkeet, net esou eng zweet Nationalitéit (mat zweetem Pass) ze hunn oder déi ze kréien. Wien vun de Lëtzebuerger huet net och gewëssen Affinitéite fir e Nopeschland oder e Land, wat hien ëmmer nees bereest, well en sech do wuel fillt oder do souguer wunnt.

Wier et also net gerecht, all Mënsch hätt esou eng zweet Identitéitskaart, obscho vum Wuert hier, een ëmmer nëmmen ee ka sinn, also eng eenzeg Identitéit huet. Gespléckt kann di Identitéit also net sinn oder et ginn, soss gehéiert se a medezinesch Behandlung. Eigentlech bleift een dach bannen dran ëmmer dee selwechten – bis op ganz wéineg Ausnamen - an dat onofhängeg vun de Kleeder, déi een dréit oder dem Pass, deen ee virweist.

Sou huet ee jo och nëmmen ee Fürerschäi fir déi selwecht Kategorie vu Gefier, och dann, wann ee zwou verschidden Autosmarken seng eegen nenne kann.