Wien éierlech ass, dee muss zouginn, datt eis Police et an dësen Zäite mengerwärreg net liicht huet.  Et gëtt der leider zevill, déi mengen, et misst/kënnt op jidfer Stroosseneck an all Quadratmeter Polizei stoen. Ech wëllt net fir déi Organisatioune verantwortlech sinn… ower mir wësse jo, datt et der gëtt, déi dat alles mam klenge Fanger giffen dréinen… mä frot se jo nëmmen näischt! Hei ower eng kleng ‚Knadder‘: Firwat mussen eis Polizisten/innen a voller Uniform Patrull an der Stad maachen; datselwecht gëllt an deem Sënn fir hir (schéin!) Autoen. Déi erbléckst dach all Stiichtert op honnerte vu Meteren a kann sech gemitterlech ‚verdrécken‘. Wier et net besser, wa - wéinstens en Deel – vun de Sécherheetsleit ‚banaliséiert‘ duerch d’Leit giffen trëppelen; dat verhënnert no bannen keng Handschellen oder e ‚Klabes‘; am Paltong wier och Plaz fir eng ‚Marque‘.

Ech sinn iwwerzeegt, da wiere vill ‚ komesch Elementer‘ hirer Saach laang net méi sou sécher… a vläicht hätten e Koup Leit hir Auer oder Ketten nach; ech och!

Mat mengem Respekt!

Lex Roth