Erduecht an erzielt vum Willy Allamano

Sidd dir och schonn eemol op der Strooss gaangen déi keen Enn huet?

Da sidd der jo awer ni do ukomm wou der hi goe wollt oder dach, well d’Strooss jo keen Enn huet oder, dann hat dir gemengt, een Enn fonnt ze hunn, op der Strooss déi keen Enn huet, wat awer net d’Enn vun der Strooss konnt sinn déi keen Enn huet, soss wier der net do ukomm wou der wollt hi, well et jo d’Strooss ass déi keen Enn huet. Wéi war dat da méiglech dat d’Strooss déi keen Enn huet an dir awer een Enn fonnt hutt?

Dat kann dach net sinn, da sidd dir an déi falsch Richtung vun der Strooss déi keen Enn huet gaangen, an net op een Enn vun der Strooss déi keen Enn huet komm, awer op den Ufank vun der Strooss déi keen Enn huet. An do hutt dir geduecht, den Ufank dat wier d’Enn vun der Strooss déi awer keen Enn huet. Wéi kann et dann eng Strooss ginn déi keen Enn huet? Dat hunn ech mech och scho gefrot! Dat ass um Enn ganz einfach, si huet keen Enn well se ëmmer viru geet. Jo, an awer muss se eng kéier een Enn kréien.

Ha ha, wann se keen Enn huet sou wéi déi Strooss déi keen Enn huet, da geet si ni zu Enn an huet och keen Enn. Dat ass jo awer nëmme deng Meenung, och d’Strooss déi keen Enn huet muss eng kéier zu Enn sinn. Nee, soss géing si jo net de Numm hunn, Strooss déi keen Enn huet. Wat ass dat do awer een Duercherneen, kritt dat da keen Enn mat der Strooss déi keen Enn huet. Mer géinge jo op en Enn kommen mat der Strooss déi keen Enn huet awer mat dengen Argumenter iwwert d’Strooss déi keen Enn huet, domat komme mer ni op en Enn, genee sou wéi d’Strooss déi keen Enn huet déi kennt jo och net op en Enn. De Metti seet awer hie wier un d’Enn komm vun der Strooss ouni Enn. Dat kann net sinn, well d’Strooss jo keen Enn huet. Hien ass bestëmmt an enger aner Strooss gaangen wéi déi Strooss déi keen Enn huet, an esou ausgesinn huet, wéi d’Strooss déi keen Enn huet. Oder hie war, um Enn, an enger Strooss déi jo normalerweis 2 Mol een Enn huet jee nodeems a wat fir eng Richtung ee geet fir un d’Enn ze kommen. Well och hien wier ni op enger Plaz ukomm wou d’Enn vun der Strooss soll sinn, déi keen Enn huet. An hien huet dat jo, wéi ëmmer bäi him, um Enn vum Dag gesot, nodeems hien der ze vill intus hat.

Dajee alt jo, ech weess jo genee dat bis elo nach keen um Enn vun der Strooss ukomm ass déi keen Enn huet. Wat s du awer net alles weess. Jo, och ech hunn et probéiert op d’Enn vun der Strooss unzekommen déi keen Enn huet. An un d’Enn sinn ech och net ukomm, well et jo eng Strooss ass déi keen Enn huet. A gleef mer et, ech hunn alles probéiert fir un d’Enn vun der Strooss déi keen Enn huet ze kommen. Alles war ëmsoss. Ma wat huet dat elo dann Alles mat der Strooss ze dinn déi keen Enn huet. Da kann ee jo ni do un d’Enn kommen well d’Strooss keen Enn huet. Sou huet jiddereen säi Verdross. Alleguer wëlle se probéieren fir un d’Enn vun der Strooss déi keen Enn huet ze kommen, bis elo awer, ass et nach kengem gelongen bis dohinner, un d’Enn vun der Strooss déi keen Enn huet ze kommen. Elo um Enn froen ech, wat huet dat dann elo mat dem Enn vun der Strooss déi keen Enn huet ze dinn? Dat huet domat ze dinn datt jo jiddereen, dee probéiert huet, un d’Enn vun der Strooss déi keen Enn huet, ze kommen  mengt, hie wier no um Enn vun der Strooss déi keen Enn huet, en ass awer um Enn nach esou wäit vum Enn ewech, vun der Strooss déi keen Enn huet, dat en um Enn jo net un d’Enn ka kommen, well d’Strooss jo keen Enn huet……….

An domat sinn ech och um Enn.