Eng Demokratie lieft dovun dat vill verschidde Mënschen hir Meenung soen a vertrieden an dem se sech engagéieren. Leider huet awer net jiddereen de Courage an/oder d’Kraaft fir op enger Demo,  bei enger Biergerinitiative oder an enger Partei aktiv ze ginn.

Warscheinlech wëll en denkt dat hien näischt ze soen hätt oder dat dat wat hien ze soen huet net wichteg genuch ass. 
Dat ass schued, wëll vill Leit gutt a flott Iddien hunn, déi awer leider ni an d’Ëffentlechkeet wäerte kommen. 
Eng demokratesch Gesellschaft brauch awer d’Meenunge vu ville verschiddene Mënschen.

Dozou gehéieren och, awer net nëmmen, Mënsche mat Inclusiounshannergrond, Mënsche mat Migratiounshannergrond, Mënsche mat Immigratiounshannergrond, Mënsche mat wéineg Geld a Mënschen ouni groussaarteg Diplomer an Auszeechnungen.

All des Mënsche sollen dra bestäerkt ginn hir Meenung ëffentlech ze maachen a mussen d’Méiglechkeet kréien hire Wënsch a Fuerderungen eng Stëmm ze ginn.

Eng Demokratie soll vun alle Bierger a Biergerinnen zesumme gedroe ginn a muss verschidde Meenungen am Respekt vu jidderengem aushale kënnen.

Dofir sollt d’Zill vun der Politik sinn dat esou vill wei méiglech Léit sech ugesprach fille fir matzehëllefen d’Problemer vun eiser Gesellschaft unzegoen an ze léisen.

E méigleche Wee dohinner bitt d’Inclusioun.

Inclusioun huet e.a. als Zill dat all Mënsch sech ka gläichberechtegt abréngen an seng Interesse vertrieden. Wien Inclusioun fërdert , stäerkt gläichzäiteg Demokratie.

E Mënsch de gehéiert a gesi gëtt, traut sech éischter eppes an hëlt och éischter Saache selwer an d’Hand. Eng demokratesch Gesellschaft lieft vu genau dësem Asaz vun de Mënsche fir hir Interessen.

Fir e flott a gelongent Zesummeliewen an eiser Gesellschaft brauche mir net nëmmen d’Engagement vun e puer Beruffspolitiker mee dat politescht Engagement vu villen aus alle Bevëlkerungsschichte stamenden Bierger a Biergerinnen.

Jiddereen huet d’Recht gehéiert ze ginn, dofir traut Iech, notzt äert Recht an engagéiert Iech.

Pascal Clement
Stad Lëtzebuerg