Natierlech ass et gutt,wann « eppes an deem Sënn » gemaach gëtt. Et däerf een sech ower froen, wéi dat „eppes“ a Musek ëmgesat soll gin. Nodeem emol d’éischt festgesat ass, wien datt wéivill bäisteiert, kënnt de Problem mam Verdeelen; dann d’Fro, wéi dat dann an deene verschiddene Länner soll/muss kontrolléiert ginn….mir wëssen dach, datt et Staate gëtt, wou esou Geld an Täschen a Lächer verschwënnt, sech quasi a Loft opléist.

Et geet also net duer, Konferenze mat Honnerte vu Lännervertriedungen ze organiséieren, déi iwregens ewelll en Heedegeld kaschten, iert epppes soll geschéien. Firwat hu mir eng UNO resp. eng UNESCO?

Sot engem emol, wat bei deem „Babeltuerm“ vun iwwer 200 Länner mat zeg Dosende vu Meenungen a Fuerderunge soll erauskommen…‘ausser Spesen, nix…‘.

Natierlech si ‚mir‘ och vertrueden, vertrueden, vertrueden…

Lex Roth