Wann een duerch Quartiere vun de Stad trëppelt an déi vill kleng Verstéiss géint d'Uerdnung gesäit, gëtt en Gefill net lass, dat vill Bierger a Biergerinne schlecht bis ganz schlecht iwwert Gemengenuerdnung informéiert sinn. Emol läit den Hondskaka schéin an der richteger Tut agepaakt op der Wiss just niewent der Poubelle, emol steet Valorluxtutt niewent dem Papeiercontainer oder de Sperrmüll steet direkt niewent dem Kleedercontainer. Dëst si just Momentopnamen a sécherlech ka jiddereen aus eegener Erfarung eng sëlleg aner Verstéiss opzielen. Natierlech heescht et : „Nul n’est censé ignorer la loi“ an domat wär et jo esou einfach (wa mir da genuch Personal mat deene passende Befugnisser hätten) all Verstouss mat engem Avertissement taxé ze bestrofen.

Mee wär dat de richtege Wee ?

Vill méi flott wär et dach wa jiddereen den an d'Stad wunne kennt, perséinlech richteg informéiert géif ginn an sech dann (hoffentlech) géif un d‘Reegele vum Zesummeliewen an eiser Stad halen.

Wéi kann een dat erreechen ?

Fréier emol ( zu der gudder aler Zäit ) huet den Duerfpaschtouer all neie Stot besicht an déi nei Matbierger an der Por begréisst an hinnen déi néideg Informatiounen iwwert Liewen an der Duerfgemeinschaft ginn. An engems huet hien sech och als Uspriechpartner a Vermëttler ugebueden. Haut si vill Leit net méi un der Kierch oder allgemeng u Relioun interesséiert an déi puer Paschtéier déi et nach ginn hunn genuch mat aner Saachen ze dinn.
De Roll vum Begréisser a Vermëttler an der Gemeinschaft ass domat leider net méi besat an eist Zesummeliewe leit dodrunner.
Eppes wouriwwer sech jo ëmmer méi Leit bekloen.

Hei kéint d'Gemeng dofir suergen dat dëse wichtege Roll an all Quartier vun engem politesch- a konfessiounsneutralen Agent iwwerholl gëtt.

Dëse Biergerbeoptraagte soll als aktiven Uspriechpartner néi Awunner am Quartier begréissen an hinnen d’Infrastrukturen an d’Zesummeliewen am Quartier an an der Gemeng (Wien, wat, wou, wéini) erklären.
Als joviale Mënsch den all Bierger am Quartier kennt, soll hin och als Mediateur bei klenge Meenungsverschiddenheeten dengen an esou d’Zesummeliewen am Quartier méi angeneem a liewenswäert gestalten.Och d’Animatioun vum Quartiersliewen am wäitste Sënn (gesellegt Zesummekommen, Kultur, Sport) kéint an säin Zoustännegkeetsberäich falen.
Eng flott Léisung fir e bessert Zesummeliewen am Quartier an an der Gemeng.
Et feelt elo et just nach um néidege politesche Wellen, mee et si jo gläich Walen.