Vu Mäerz bis Enn Juni goufen all d'Tunnellen am Land gebotzt. Elo ginn d'Aarbechten vum 19. August bis Ufank November nees un.

Botzen, Maintenance a Kontrollen. Dat sinn d'Haaptgrënn vun den Aarbechten, déi Ponts et Chaussées an den nächste Wochen a Méint an den Tunnellen wäert duerchféieren. 24 Tunnellen a Wëldpassagë si concernéiert.

AUDIO: Maintenance- a Botzaarbechten an den Tunellen / Pit Everling

Ugefaange gëtt mat den Tunnellen Éilereng an Ässen op der A13, wou vum 19. August bis den 21. August an der Nuecht Maintenance Aarbechten duerchgefouert ginn. De leschten Tunnel, deen zou ass, ass dann den Tunnel Stafelter op der A7, datt tëscht dem 4. an dem 8. November an der Nuecht, och fir Maintenance. Verschidden Tunnellen sinn dann och zu 2 verschiddene Perioden zou, eng Kéier wéinst Maintenanceaarbechten an eng Kéier wéinst Botzaarbechten.

Et geet virun allem drëm z'iwwerpréiwen, ob d'Sécherheets-Equipementer korrekt funktionéieren, ob se gutt ënnerteneen interagéieren an ob d'Alarme richteg bei de CITA weidergeleet ginn.

Zu den Equipementer zielen zum Beispill d'Ventilatioun, d'Dampdetekteren, d'Feierläscher, de ganzen Eclairage a Guidage, sou wéi d'Noutruff-Bornen. Och ënnert d'Lupp geholl ginn d'Signalisatioun, d'Video-surveillance, d'Informatik, den Telefon, d'Elektrescht an d'Waasser. Dernieft ginn d'Mauere vun den Tunnelle gebotzt.

Geschafft gëtt zum Beispill an den Autobunns-Tunellen op der Nordstrooss, um Stater Contournement oder op der Collectrice, awer och aner Tunnellen ewéi d'Biff, d'Liasioun Micheville, d'Tunnellen Helleg-Geescht a Märel si viséiert.

Et gëtt versicht, d'Maintenance-Aarbechte nuets ze maachen an dës ginn deemno wéi op puer Deeg verdeelt. Zum Deel wäert bidirektional gefuer ginn, zum Deel wäerten d'Tunnellen awer och gespaart ginn an Deviatiounen en Place gesat ginn.

Et ass net déi éischte Kéier, datt dës Aarbechten dëst Joer duerchgefouert goufen. Schonn Tëscht dem 11. Mäerz an dem 21. Juni waren d'Ekippen an den Tunnellen am Asaz.

De Communiqué

Campagne de maintenance et de nettoyage des tunnels autoroutiers (19.08.2019)
Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées informe que la maintenance semestrielle des tunnels autoroutiers commence à partir du lundi 19 août 2019.

Cette maintenance inclut la maintenance préventive et curative des équipements de sécurité (énumérée ci-dessous), le contrôle du fonctionnement et l'interaction des différents équipements et la remontée des alarmes jusqu'au CITA, ainsi que le nettoyage des parois des tunnels.

Dépendant de la taille et de la complexité des tunnels et en prenant compte de l'impact sur le trafic et la coordination avec d'autres chantiers, les maintenances sont organisées majoritairement de nuit et sont répartis sur une, voire plusieurs journées.

La période de maintenance s'étale de mi-août jusqu'à mi-novembre 2019.
Les dates prévues des interventions pour les différents tunnels peuvent être consultées sur le site du CITA: www.cita.lu.

Liste des tunnels et passages à gibier concernés
Tunnels Grouft, Rëngelbour, Stafelter, Gousselerbierg, Mersch, Roost, Colmar-Berg, Schieren, Howald, Cents, Richard Serra, Kirchberg, Saint-Esprit, Pénétrante Sud, Merl, Pétange-Eglise, Biff, Accès Secondaire, Micheville, Aessen, Ehlerange, Foetz, Frisange, Mondorf et Markusberg.

Équipements concernés par la maintenance (liste non-exhaustive):
• Ventilation;
• Détection incendie;
• CO / opacité;
• Extincteur mousse;
• Niche SOS;
• Anémomètres;
• Éclairage tunnel, de balisage, de guidage, des galeries, de secours;
• Sonorisation;
• Retransmission radio;
• Bornes d'appel d'urgence;
• Vidéo surveillance;
• Détection automatique d'incident ou de fumée;
• Comptage;
• Informatique, téléphone, réseaux;
• Signalisations dynamique, verticale et horizontale;
• Bouches d'incendie;
• Chaussée;
• Génie civil;
• Transformateurs et groupes électrogènes;
• Groupes hydrophores;
• Pompes;
• Surpresseur des galeries;
• Bassins de rétention, déshuileurs, débourbeurs.