De Maximalpräis fir de Liter Masutt (50ppm)geet e Freideg ëm Hallefnuecht ëm 1,9 Cent erop op dann 0,648 Euro de Liter.