En Dënschdeg den Owend huet d'Fedamo via e Schreiwes hir affiliéiert Garagisten informéiert, wat se aktuell maachen däerfen a wat net.

Et goufen do verschidde Konfusiounen, nodeems Informatioune vun der Police, an Informatioune vum Transportministère net kompatibel matenee waren.

D'Federatioun vun de Garagisten huet doropshin beim Transportministère nach emol no Prezisioune gefrot a krut och konkret Äntwerten, déi RTL och op Nofro hi bestätegt krut vum Ministère.

Sou ass et zum Beispill d'Informatioun, dass Leit, déi sech en neien Auto kaf hunn, deen och elo dierfe bei hire Garagist siche goen.

François Bausch: Dee kann ee sech entweder liwwere loossen oder et kann een en ofhuelen. Do gëtt et souwisou och strikt sanitär Konditiounen, wéi d'Garagiste sech musse verhalen.

Noutwendeg Reparaturen u Bremsen, Luuchten, bzw Revisiounen un den Autoen däerfen och gemaach ginn. Kleng Schréipsen oder Téitschen, déi keen Afloss op d'Sécherheet hunn, däerfen allerdéngs aktuell net gefléckt ginn.

En neien Auto am Showroom ze kafen, wier aktuell awer verbueden, esou de Minister. D'Fedamo präziséiert awer, datt een nei Gefier wuel nach via Mail oder Telefon ka bestellen.

François Bausch: Alles wat wichteg ass, fir datt den Auto sécher op der Strooss ka fueren a wat wichteg ass, fir datt ech de Code de la route respektéieren, dat kann ech an engem Garage reparéieren. Dofir sinn d'Garagen op.

Dann ass et och d'Bestätegung, dass ee mat sengem Auto an d'Garage fueren dierf, fir d'Pneue vu Wanter op Summer wiesselen ze loossen. D'Wanterpneue wieren net fir déi aktuell Temperature geduecht. Dofir wieren och d'Pneue sécherheetsrelevant.

François Bausch: De Wanterpneu, wann dee waarm gëtt op der waarmer Strooss, wa wéi elo d'Temperaturen eropginn, da stellt dat schonn e Problem fir d'Sécherheet duer. Dofir dierf een och am Summer net mat Wanterpneue fueren an dofir ass et och gutt, wann déi Pneue gewiesselt ginn. Dat ass soss schonn e Problem fir d'Sécherheet op der Strooss.

Well aktuell vill Leit jo awer net op hiren Auto ugewise sinn, well se am Télétravail sinn, ass et den Opruff vu verschiddene Pneuenhändler a Garagisten, de Wiessel vun de Pneue just dann ze maachen, wann et wierklech onbedéngt néideg ass, dëst an Zäite vu #Bleiftdoheem, heescht et vun offizieller Säit.

Wichteg ze betoune bleift, dass ee sech un d'hygienesch Virschrëften hale muss. Den Ofstand vun 2 Meter muss agehale ginn, Personal muss Masken an Händchen undoen an Desinfektiounsmëttel benotzen. En direkte Kierperkontakt ass verbueden.

Extrait Philippe Mersch
Corona a Garagen / Reportage Dany Rasqué

Schreiwes vun der Fedamo un d'Presse

Activité des garages

Une communication interne de la FEDAMO qui s'est retrouvée sur la place publique a mené à une interprétation erronée de la situation selon laquelle l'activité dans les garages était sur le point de redémarrer normalement ce qui n'est pas le cas.

En effet, le ministère a précisé les cas de figures des interventions permises exécutées par les garages et ateliers de réparations en dehors des cas d’urgence.

Les garages et ses employés subissent actuellement les conséquences de la crise de plein fouet et sont soit fermés, soit fonctionnent en service réduit avec la plupart des salariés se trouvant soit en télétravail, soit en chômage partiel. Pour cette raison, la FEDAMO avait publié une liste des garages offrant un service d’urgence sur son site internet (www.fedamo.lu)

Vu que l’état de crise perdure, nos membres travaillent toujours en sous-effectif et sont obligés à respecter scrupuleusement toutes les consignes de sécurité et d’hygiène ce qui ne facilite évidemment pas les travaux et n’est pas censé à permettre de servir un grand nombre de clients.

Nous comptons sur la compréhension des clients de nos membres et demandons à respecter les consignes gouvernementales de limiter les déplacements au minimum.

Schreiwes vun der Fedamo un d'Garagisten

Chers membres,

Afin de donner une réponse aux nombreuses questions de nos membres et suite à différents contrôles par la Police grand-ducale, nous avons contacté le Ministère pour qu’il nous fournisse des précisions et clarifications concernant les activités autorisées pour notre secteur dans la situation de crise que nous vivons actuellement.
Nous venons de recevoir les précisions suivantes :

  1. Activité commerciale
Suivant le RGD du 18 mars 2020, les activités commerciales et artisanales qui accueillent un public sont interdites : les show-rooms sont dès lors fermés.
Mais cela n’empêche pas une activité commerciale qui respecte scrupuleusement les mesures de santé.
Ainsi, la vente de véhicules neufs reste autorisée, le client pourra facilement commander son véhicule par mail ou téléphone. Le client peut également réceptionner celle-ci, soit en venant la chercher auprès du garage, soit que vous la lui livrez, sans qu’il y ait contact physique.
  1. Travail en atelier
Les ateliers peuvent continuer leur activité (dépannage, de réparation et d’entretien) et sont autorisés à travailler sous la seule et unique condition de la nécessité pour des raisons de sécurité.
Le Ministère fournit quelques exemples ce qu’il entend par « des raisons de sécurité »:

  • Changements des pneus
  • nécessité d’une révision,
  • réparations et redressements nécessaires suite à un accident ou accrochage
  • ….

Cela ne vise dès lors pas seulement les urgences, mais tout entretien du véhicule, alors que la vérification des freins, l’éclairage, etc. a une incidence sur la sécurité du véhicule et la sécurité routière.
Vous êtes d’accord que la réparation d’une égratignure n’est pas une intervention nécessaire du point de vue sécurité.

  1. Mesures de sécurité et de santé
Au vu la situation actuelle, il va de soi que le garage/la concession ne pourra continuer son activité commerciale et artisanale que si d’une part les mesures de sécurité sont strictement respectées (distance de deux mètres, matériel de désinfection, port des masques et des gants pour le personnel) et si, d’autre part, l’absence du contact physique est garantie.
  1. Déplacements des clients
Finalement nous tenons à préciser que les clients sont dès lors autorisés à se déplacer vers son garage / concession pour les raisons susmentionnées.
 
Nous vous prions de trouver ci-joint notre demande ainsi que la lettre de réponse du ministère.

_____________________________

Sehr geehrte Mitglieder,

Um die zahlreichen Fragen unserer Mitglieder zu beantworten und nach verschiedenen Kontrollen durch die großherzogliche Polizei haben wir uns an das Ministerium gewandt, um uns Einzelheiten und Klarstellungen zu den für unseren Sektor in der gegenwärtigen Krisensituation genehmigten Aktivitäten zu übermitteln.
Wir haben soeben die folgenden Erläuterungen erhalten:

1. Kommerzielle Tätigkeit
Nach dem RGD vom 18. März 2020 sind kommerzielle und handwerkliche Aktivitäten, die ein Publikum willkommen heißen, verboten: die Ausstellungsräume sind daher geschlossen.
Aber dies verhindert keineswegs eine kommerzielle Tätigkeit, solange die Gesundheitsmaßnahmen peinlich genau respektiert werden.
So bleibt der Verkauf von Neufahrzeugen erlaubt, der Kunde kann sein Fahrzeug einfach per Post oder Telefon bestellen. Der Kunde kann dieses auch ohne jeden physischen Kontakt in Empfang nehmen: entweder holt er es im Autohaus ab, oder es wird ihm ausgeliefert.

2. Arbeit in der Werkstatt
Die Werkstätten können ihre Tätigkeit (Pannenhilfe, Reparatur und Wartung) fortsetzen und dürfen weiterarbeiten, jedoch nur unter der Bedingung, dass eine Notwendigkeit aus sicherheitsrelevanten Gründen besteht.
Das Ministerium gibt einige Beispiele dafür, was sie unter "sicherheitsrelevanten Gründen" versteht:
- Reifen wechseln (Winter- auf Sommerreifen)
- Revisionsbedarf,
- Reparaturen und Anpassungen, die nach einem Unfall oder einem Zusammenstoß erforderlich sind
- ….
Dies gilt daher nicht ausschließlich für dringende Notfälle, sondern auch für die Wartung des Fahrzeugs, weil die Kontrolle der Bremsen, der Beleuchtung usw. Auswirkungen auf die Sicherheit des Fahrzeugs und die Verkehrssicherheit hat.
Sie stimmen sicherlich zu, dass die Reparatur eines Kratzers aus sicherheitstechnischer Sicht kein notwendiger Eingriff ist.

3. Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen
In Anbetracht der derzeitigen Situation ist es selbstverständlich, dass die Garage / das Autohaus seine kommerzielle und handwerkliche Tätigkeit nur dann fortsetzen kann, wenn einerseits die Sicherheitsmaßnahmen strikt eingehalten werden (Abstand von zwei Metern, Desinfektionsmittel, Tragen von Masken und Handschuhen für das Personal) und andererseits der direkte Körperkontakt vermieden wird.

4. Fahrten der Kunden
Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass die Kunden sich aus den oben genannten Gründen in ihre Garage / Konzession begeben dürfen.
Anbei übermitteln wir Ihnen unsere Anfrage sowie das Antwortschreiben des Ministeriums.