Vun en Dënschdeg bis e Samschdeg gëtt den Tour de Luxembourg am Cyclissem gefuer. Wärend deenen eenzelen Etappe si verschidde Loftraim fir Drone gespaart.

Vum 15. bis den 19. September gëllt wärend dem Tour de Luxembourg a verschiddene Loftraim e Verbuet fir Drone-Flich, dat huet de Mobilitéitsministère decidéiert an e Méindeg via Schreiwes matgedeelt.

Betraff si wärend deene verschiddenen Deeg folgend Loftraim:

15. September 2020 am Loftraum „Lëtzebuerg-Lëtzebuerg",
16. September 2020 am Loftraum „Réimech-Hesper",
17. September 2020 am Loftraum „Rosport-Schëffleng",
18. September 2020 am Loftraum „Rodange-Déifferdeng",
19. September 2020 am Loftraum „Miersch-Lëtzebuerg".

D'Pläng vun de verbuedene Loftraim fannt Dir ënnert folgendem Link.

Schreiwes vum Mobilitéitsministère

Interdiction d'évolutions de drones du 15 au 19 septembre 2020 à l'occasion du Tour de Luxembourg (15-19.09.2020)
Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics À l'occasion du Tour de Luxembourg du 15 au 19 septembre 2020, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics a interdit toute évolution de drones aux dates et dans les espaces aériens suivants:

le 15 septembre 2020 dans l'espace aérien «Luxembourg-Luxembourg»,
le 16 septembre 2020 dans l'espace aérien «Remich-Hesperange»,
le 17 septembre 2020 dans l'espace aérien «Rosport-Schifflange»,
le 18 septembre 2020 dans l'espace aérien «Rodange-Differdange»,
le 19 septembre 2020 dans l'espace aérien «Mersch-Luxembourg».

Les plans des espaces aériens interdits sont accessibles sous le lien suivant: http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rmin/2020/09/08/a761/jo

Verbot von Drohnenaktivitäten vom 15. bis 19. September 2020 anlässlich der Tour de Luxembourg

Anlässlich der Tour de Luxembourg vom 15. bis 19. September 2020, hat das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten beschlossen, ein Verbot von Drohnenaktivitäten an folgenden Tagen und in folgenden Lufträumen zu erlassen:

15. September 2020 im Luftraum „Luxemburg-Luxemburg",
16. September 2020 im Luftraum „Remich-Hesperingen",
17. September 2020 im Luftraum „Rosport-Schifflingen",
18. September 2020 im Luftraum „Rodingen-Differdingen",
19. September 2020 im Luftraum „Mersch-Luxemburg".

Die betroffenen Lufträume sind unter folgendem Link ausgewiesen: http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rmin/2020/09/08/a761/jo

Verbuet vun all Drone-Flich vum 15. bis den 19. September während dem Tour de Luxembourg

Am Kader vum Tour de Luxembourg vum 15. bis den 19. September 2020, huet de Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten decidéiert, all Drone-Flich wärend folgenden Deeg an a folgende Loftraim ze verbidden:

15. September 2020 am Loftraum „Lëtzebuerg-Lëtzebuerg",
16. September 2020 am Loftraum „Réimech-Hesper",
17. September 2020 am Loftraum „Rosport-Schëffleng",
18. September 2020 am Loftraum „Rodange-Déifferdeng",
19. September 2020 am Loftraum „Miersch-Lëtzebuerg".

D'Pläng vun de verbuedene Loftraim fannt dir ënnert folgendem Link: http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rmin/2020/09/08/a761/jo