Den 1. Radar bei enger rouder Luucht soll Ufank 2021 a seng Testphas goen. Den Apparat gouf e Mëttwoch installéiert.

Domadder sollen Automobiliste geblëtzt ginn, déi net bei der rouder Luucht stoebleiwen.