De Maximalpräis fir de Liter Diesel geet e Freideg um Hallefnuecht ëm 2,2 Cent erop op dann 0,975 Euro de Liter.

Beim Masutt ass et all Kéiers eng Hausse vun 2,3 Cent. De Schwiefelfräie (10ppm) kascht dann 0,441 Euro de Liter, de Schwiefelaarmen (50ppm) 0,439 Euro de Liter.

Da geet de Äerdgas ëm 1,6 Cent an d'Luucht, op dann 0,683 Euro de Kilo.