De Maximalpräis fir de Liter Diesel geet e Mëttwoch um Hallefnuecht ëm 2,2 Cent erop op dann 1,069 Euro de Liter.

Och de Präis vum Äerdgas geet an d'Luucht. De Kilo Äerdgas geet ëm 1,5 Cent de Kilo erop op 0,748 Euro de Kilo.

Méi deier gëtt vun Hallefnuecht un och de Masutt. De schwiefelaarmen (50ppm) an de schwiefelfräien (10ppm) ginn alle béid ëm 1,7 Cent erop op dann 0,542 Euro de Liter.