Zu Lëtzebuerg funktionéiere 7 Aires de service laanscht d'Autobunnen. De Staat baut an ënnerhält dës a proposéiert den Exploitante Konzessisounskontrakter.

Recetten an Depensen op Aires de service / Rep. Pit Everling

D'Recetten, déi de Staat kritt, si bedeitend méi héich ewéi d'Depensen. Dat geet aus der Äntwert op eng parlamentaresch Fro ervir, déi de Piraten-Deputéierte Marc Goergen dem Mobilitéits- a Bauteminister François Bausch gestalt huet.

Fir déi 7 Aires de service gëtt et also Kontrakter, an an deenen ass eng Konzessiouskontributioun fir de Staat virgesinn. 2020 waren dat zum Beispill knapp 65 Milliounen Euro, 2019 waren et gutt 71 Milliounen Euro, woubäi d'Moyenne vun de Gesamt-Recettë pro Aire bei ronn 10 Millioune louch.

Op 5 Joer gekuckt krut de Staat iwwert dëse Wee Recettë vun am Ganzen 347 Milliounen Euro. 83% heivunner sinn op Sprit zeréckzeféieren, 15,2% op d'Butteker an 1,3% op d'Restauratioun. D'Recettë wiere considerabel a géinge largement d'Depensë vu Konstruktioun an Ënnerhalt iwwertreffen, sou de Minister Bausch. 2020 zum Beispill louch den Entretien am Ganze bei ronn 550.000 Euro. Derbäi komme jo natierlech och nach d'Einnamen duerch Accisen a Steieren.

No 2005 ass eng Aire gebaut ginn an zwar déi vu Steebrécken a Richtung Lëtzebuerg. Am Ganzen huet dëse Projet 2,2 Millioune kascht, Reamenagementsaarbechten un der Strooss inclus. Méi deier gëtt d'Aire vis-à-vis a Richtung Esch, déi kascht gutt 8 Milliounen, do gëtt awer och nach d'Autobunn méi breet gemaach.

Op den net-affektéierte Surfacë vu sou enger Aire de service gesäit de Staat iwwregens d'Installatioun vu séieren Elektro-Bornë vir.