Wéinst engem gréisseren Exercice vum CGDIS an Zesummenaarbecht mat der ITM an der Police gouf den Tunnel fir e puer Stonne fir de Verkéier zou gemaach.

Geprouft gouf deemno fir den Eeschtfall an engem Tunnel. Méi speziell war bei dësem Exercice, datt och déi franséisch Kolleege mat dobäi waren. Wéi verhale sech déi eenzel Ekippe bei esou engem Virfall? Kann ee gutt zesummeschaffen? Wéi harmonéiere si zesummen, wat leeft gutt a bei wou muss den Hiewel nach ugesat ginn?

Ee Mol d'Joer muss, enger Europäescher Direktive no, esou eng Übung hei am Land organiséiert ginn. No der Brandkatastrophe vun 1999 am Tunnel vum Mont Blanc, mat deemools 39 Doudeg, gouf International reagéiert.

Exercice grandeur nature am Tunnel Micheville
De Ralph de Marco vum Ponts et chaussées huet erkläert, wisou Sécherheetsexercicer am Tunnel wichteg sinn.

Exercice grandeur nature dans le tunnel Micheville (12.06.2022)

Communiqué par : Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées et le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) en collaboration avec l'Inspection du travail et des mines (ITM) et la Police Lëtzebuerg organisent le dimanche 12 juin 2022 de 7 à 13 heures un exercice grandeur nature dans le tunnel Micheville tel que stipulé par Art. 37 du règlement grand-ducal du 20 décembre 2007 relatif aux mesures de sécurité applicables dans certains tunnels routiers.

Ces tests sont indispensables et obligatoires afin de garantir la sécurité des usagers du tunnel en cas d'incident.
Barrages et déviations

Le dimanche 12 juin 2022 de 7 à 13 heures le barrage suivant est mis en place:

• Le tunnel Micheville est barré dans les deux sens.

Le trafic en provenance de la France est dévié à partir de l'échangeur Belval-Gare via le plateau d'Esch-Belval à l'aide de la signalisation fixe «D1» jusqu'à l'échangeur Belval-Université en direction du rond-point Raemerich.
Le trafic en provenance du rond-point Raemerich est dévié à partir de l'échangeur Belval-Université via le plateau d'Esch-Belval à l'aide de la signalisation fixe «D2» jusqu'à l'échangeur Belval-Gare en direction de la France.