8 Hektar grouss ass déi Surface déi geholl gëtt als Kompensatiounsmesure, fir de neie Contournement Dippech Gare ze realiséieren.

Dëst ass d'Gréisst vun 11 Fussballterrainen. Déi Fläch ass néideg fir däerfe mam Bau vun der Ëmgeeungsstrooss unzefänken. Op dëser Plaz goufe Liewensraim geschaaft, fir déi Déieren a Planzen, déi hiert Doheem bei der Realisatioun vum Contournement ewech geholl kruten.

Well eng Ëmwelt-Autorisatioun gefeelt huet, kënnt et zum Retard.

Zanter 2012 gëtt op der Plaz um Contournement gedoktert. Dësen Hierscht soll mam Bau elo definitiv ugefaange ginn. Bekanntlech stierft d'Hoffnung als lescht.

Eng 10.000 Autoe passéieren all Dag d'"3 Kantonsstrooss" zu Dippech Gare. Dëst ass eng Zoumuddung fir d'Awunner. An de Spëtzestonnen ass d'Barrière an enger Stonn wärend 40 Minutten erof.

Am Hierscht soll de Bagger also hei rullen. Ronn zwee Joer méi spéit soll de Contournement Dippech Gare dann definitiv fir den Trafic opgoen an d'Barrière der Vergaangenheet ugehéieren.