Et gëtt nämlech e Plang, de Montant vun der Amende dann ze verduebelen: 98 Euro amplaz 49 Euro.

Am Plaz 49 Euro ze bezuelen, wann ee vun engem Radar geblëtzt gëtt, kéint RTL-Informatiounen no de Montant verduebelt ginn a bei 98 Euro leien am Fall, wou een den Protokoll net am Delai bezilt an den éischte Rappel kritt. Am Hierscht soll heifir ee Gesetzprojet eragereecht ginn. D'Avisen sinn awer nach net all do.

De Projet gesäit RTL-Informatioune vir, datt d’Leit de Protokoll net per Recommandé geschéckt solle kréien, mee do ee normale Bréif kréien, fir datt si net méi op d’Poste de Recommandé musse siche goen. An 80 Prozent vun de Fäll géifen d’Leit de Protokoll och direkt bezuelen. Allerdéngs gëtt de Rappel weider als Recommandé heemgeschéckt. A wien hei ofwaart bis en deen kritt, misst déif an d’Täsch gräifen, an am Plaz  49 Euro  der 98 bezuelen.

Eng weider Ännerung gesäit vir, datt een net méi juristesch poursuivéiert gëtt, wann een ee Protokoll vun 49 Euro net bezilt. Mee et gëtt dorausser eng administrativ Poursuite gemaach, déi vum Enregistrement traitéiert gëtt.

Dat mam But d’Geriichter ze entlaaschten.