D’Prozedur fir d’Protokoller vun 49 Euro, wou also Leit ze séier duerch de Radar gefuer sinn, gëtt reforméiert.

Den Regierungsrot huet heizou een Avant Projet de Loi ugeholl. Virgesinn ass jo eng Simplification administrative. D’Leit sollen de Protokoll net méi per Recommandé, mä duerch ee normale Bréif heemgeschéckt kréien. Souwisou géifen 80 Prozent vun de Leit hire Protokoll direkt bezuelen.

Wann den Avertissement taxé no 45 Deeg awer nach net bezuelt ass, kënnt en nach emol per Recommandé. Sollt deen och net bezuelt ginn, gëtt et amplaz ee Procès Verbal eng forfaitaire Strof a mussen an d’Zukunft also méi bezuelen. Dat heescht d’Leit mussen net nëmmen de Avertissement taxé bezuelen, mä mussen och nach 26 Euro drop leeën, fir déi administrativ Käschten.

Bausch: Geriichter entlaaschten

„D'Geriichter ware schonn iwwerlaascht duerch Affär vu klenge Protokollen; du koumen d'Radarprotokollen nach dobäi, soudass d'Législatioun muss adaptéiert ginn!“ Sou huet den Nohaltegkeetsminister am RTL-Interview de Gesetzprojet iwwert d'Protokollen erkläert, deen um Mëttwoch am Ministerrot ugeholl gouf. Doduerch lafen déi kleng Radarprotokollen net méi iwwert de Parquet, mä ginn an allerleschter Instanz duerch e Recouvrement fiscal agedriwwen.

AUDIO: François Bausch zu Protokollen/Reportage Eric Ewald

De Minister schwätzt vun enger Erliichterung fir de Gros vun de Leit, déi ouni Problem bezuelen; fir anerer, déi mengen, si bräichten net ze bezuelen, kéimen ebe Fraisen dobäi. Dat kéint net sinn, datt de Steierzueler fir esou Leit opkënnt. Iwwert dee Wee ginn d'Geriichter entlaascht, betount de François Bausch, fir deen d'Police donieft, wann no 90 Deeg nach net bezuelt gouf, den Auto immobiliséiere kann.

Simplification de la procédure relative aux infractions relevées par les radars entraînant un avertissement taxé de 49 euros (30.11.2016)
Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures


En date du 30 novembre 2016, le Conseil de gouvernement a adopté un avant-projet de loi visant une simplification administrative et un désengorgement des instances judiciaires en matière d’infractions relevées par les radars entraînant un avertissement taxé de 49 euros (sans retrait de points sur le permis de conduire).

Les modifications envisagées par rapport à la législation existante sont les suivantes:

  • le propriétaire du véhicule en infraction est informé de l’infraction par l’envoi d’une lettre simple au lieu d’une lettre recommandée. Il s’avère que 80% des concernés paient leur avertissement taxé endéans le délai imparti et qu’il est inutile de les obliger à se rendre, le cas échéant, à un bureau postal; 
  • si l’avertissement taxé n’est pas réglé dans le délai imparti (45 jours), une lettre recommandée est adressée dans une nouvelle deuxième étape aux destinataires qui n’ont pas payé l’avertissement taxé ou contesté l’infraction; 
  • en cas de non-paiement ou de non-contestation…de l’avertissement taxé dans le délai imparti (45 jours) par le nouveau deuxième courrier recommandé, la procédure actuelle qui consiste en l’établissement d’un procès-verbal est remplacée par une amende forfaitaire, dont le montant correspond à celui de l’avertissement taxé majoré de frais administratifs supplémentaires évalués à 26 euros; 
  • à défaut de paiement de l’amende forfaitaire dans un délai de 45 jours, celle-ci sera recouvrée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. En outre, la police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises ont la possibilité d’ immobiliser le véhicule.