D'Amicale des Anciens vun der Bauerenzentral war op Stroossbuerg, fir sech d'Aarbecht vun den Europa-Politiker unzekucken.

Sech iwwert de Fonctionnement vum Europaparlament informéieren. Dat wollt och d'Amicale des Anciens vun der Bauerenzentral. An ass dofir op Stroossbuerg gefuer. Kuerz virun de Wahlen invitéieren d'Europa-Deputéiert hir potentiell Wieler méi wéi gär op hir Aarbechtsplaz. Trotz der ganzer EU-Skepsis kommen esou Invitatioune gutt bei de Leit un.

Déi Kéier hat de Charel Goerens invitéiert a verschiddener vun de fréieren Aarbechter aus der Bauerenzentral sinn esou enger Invitatioun net fir d'Éischt nokomm. Et ware vill Invitatiounen erausgaangen, esou kuerz virun de Europa-Walen, esou datt vill esou Gruppen déi Deeg zu Stroossbuerg ënnerwee waren.

D'Diere vum Parlament stéingen op fir jiddereen, soen déi, déi fir d'Deputéiert esou Visitten organiséieren. Sech umellen, geet als Grupp, oder et kann een och einfach mat senger Carte d'identité bei d'Stroossbuerger Europaparlament getrëppelt kommen an da kritt een, ouni Gedeessems, e Visiteursbadge. Intressi vum Bierger, Asaz vum EU-Deputéierten, Europa misst eigentlech schonn eng Zukunft hunn.