Beim gréissten Deel vun den EU-Depensë géifen et keng essentiell Problemer ginn, heescht et am Joresrapport vum Rechnungshaff.

Weider Erausfuerderunge gesinn d'Experte virun allem am Beräich vun de Regionalhëllefen.

Den europäesche Rechnungshaff iwwerpréift all Joer, unhand vu Stéchprouwen, ob d'Paiementer vun EU-Mëttel aus dem Gemeinschaftsbudget wéi virgeschriwwe gemaach ginn.

Fir de Budget 2018 gouf awer och festgehalen, dass ronn 2,6% vun den 156,7 Milliarden Euro Depensen net de virgeschriwwene Reegelen entsprach hunn. Et géif weiderhin an engem signifikativen Ausmooss geschlampt a getrickst ginn, heescht et am Rapport. Sou sinn d'lescht Joer iwwer 3 Milliarden Euro ouni rechtlech Basis ausgi ginn. Raum fir Verbesserunge ginn et den Experten no virun allem nach bei de Reguléierungen.