Domadder léist de Jean-Claude Juncker de Jacques Santer of, deen 21 Joer un der Spëtzt vun der europäescher Rechtsakademie zu Tréier stoung.

An engem Communiqué heescht et, datt de Juncker als ausgebilte Jurist d'Entwécklung vun der EU als Rechtsgemeinschaft verkierpert an esou de perfekter Botschafter fir d'Rechtsakademie wier.

De Jean-Claude Juncker hat als Finanzminister vu Lëtzebuerg un der Grënnung vun der ERA an den 90er Jore matgeschafft.