Mesure géint d'Finanz- a Wirtschaftskris an Europa: Dat sinn den Eurostabilitéits-Fong an d'Kooperatioun am Beräich Budgetspolitik, sou d'Viviane Reding.

An de leschte Wochen a Méint huet d’europäesch Kommissioun dorunner geschafft, fir Mesure kënnen ze proposéieren, déi als Reaktioun op d’Finanz- a Wirtschaftskris geduecht sinn an déi an Zukunft verhënnere sollen, datt esou eng Kris sech ka widderhuelen.

Op enger Pressekonferenz huet d’Lëtzebuerger Kommissarin Viviane Reding dozou Detailer ginn. An der Haaptsaach geet et do ëm den Eurostabilitéits-Fong, dee jo säin Sëtz hei zu Lëtzebuerg huet an et geet ëm eng besser Zesummenaarbecht vu nationalen an europäeschen Interessen, wat d’Budgetspolitik an de Länner ugeet.

Am Kontext vun der Lutte géint d’Kris ass et awer och wichteg, datt d’Economie am Bannemaart stimuléiert gëtt. Fir d’Viviane Reding gehéiert do zum Beispill ee verbessert Vertragsrecht derzou.

D’Kommissärin huet awer och betount, dat all d’Mediegesetzer vun den EU-Länner op de Leescht solle geholl gin.