FOTO: Domingos Oliveira

© Domingos Oliveira (RTL)