Och Zaldote musse fuere léieren. Dofir hëlt een dann och mol gären e gepanzerten Hummer...