De Sven Rock vu MeteoRemich huet eis dës Foto erageschéckt.