D'Bourse de Luxembourg wënscht hiren Nopere vis-à-vis, de Pensionären a Personal vum "Ste Elisabeth am Park" Courage a schwéieren Zäiten.