8.000 Kilometer soll déi grouss Handpopp am Kader vum Projet zeréckleeën. D'Little Amal representéiert e syrescht Flüchtlingsmeedchen.