Mam sougenannten "Äisbueden" wëlle sech déi Gleeweg fräi vun hire Sënne rengegen.