Um 27. Januar 1945 gouf d'KZ Auschwitz befreit. Fir iwwer eng Millioun Affer koum d'Hëllef deen Ament awer schonn ze spéit. Eng 90 Prozent vun de Leit, déi zu Auschwitz internéiert waren, ware Judden. Och Lëtzebuerger waren ënnert den Affer.