Och wa vill Beem nach onsaisonal gréng sinn, loossen se zu Buerschent mëttlerweil hie Blieder falen. Festgehale vum Georges Jonas.