Tepco huet an der Nuecht op e Méindeg mat enger vun de kriddelegsten Opraumaarbechten an der Zentral ugefaangen.

Et geet drëms de Reakter 3 ze raumen, fir déi nuklear Brennstief ze traitéieren. Ronn 2 Joer laang sollen d'Aarbechten daueren.

De Reakter 4 ass scho geraumt. Allerdéngs hat een do manner Schwieregkeeten, well deen duerch d'Explosiounen 2011 net esou beschiedegt gouf, wéi de Reakter 3. An deem koum et am Häerz och net zu enger Fusioun, well en eidel war.