No de Passagen vun den zwee Zyklonen Idai an Kenneth am Mosambik, wäert Lëtzebuerg, eng zweet finanziell Hëllef vun 250.000€ deblockéieren.

Dës Zomme wäert der Unicef zegutt kommen, fir d’Drénkwaasser-Versuergung am afrikanesche Land nees a Stand ze setzen an temporär Accueil- a Léierplazen fir eng 38.000 Kanner anzeriichten.

Eng éischt humanitär Hëllef an Héicht vun enger véierels Millioun Euro hat de Cooperatiounsministère der internationaler Croix Rouge schonn zougesprach.

Zwou vun 5 mobillen Telekommunikatiouns-Plattforme vun emergency.lu, déi sur Place installéiert gi waren,  sinn den Ament och nach am Mosambik operationell.