Ronn 60.000 Leit goufen an der Schwäiz agespaart, datt vun Ufank vum 20. Joerhonnert bis 1981.

An der Schwäiz geet den Ament vill Rieds vun engem handfeste Skandal, dem sougenannten “internement administratif”. Vun ugangs vum 20. Joerhonnert un bis 1981 goufen iwwer 60.000 Bierger vum Staat ewech gespaart, ouni dass si sech eppes zu Schold komme gelooss hätten, a natierlech och ouni Geriichtsprozess. Eng Kommissioun vun onofhängegen Experten huet déi schwéier ëffentlech Schold elo ugefaangen, opzeschaffen.

VIDEO: Schwäiz: Onschëlleg an ouni Geriichtsprozess ewechgespaart
Bis 1981 goufe Schwäizer Bierger vum Staat ewechgespaart, ouni datt si viru Geriicht koumen. Elo gëtt dës grouss Schold opgeschafft.