Op der Insel am indeschen Ozean liewen 80% vun den 28Mio. Awunner ënnert der Aarmutsgrenz. Lëtzebuerg an d'SOS-Kannerdierfer probéieren hinnen ze hëllefen.

Madagaskar ass eng Insel am indeschen Ozean. Eng riseg Insel, sou grouss wéi Frankräich, d'Belsch a Lëtzebuerg zesummen - eng Insel mat risege Problemer. Vun den 28 Millioune Awunner liewen 80% ënnert der Aarmutsgrenz, 4 Kanner vun 10 maachen emol net d'Primaireschoul zu Enn. Zanter iwwer 30 Joer probéieren d'SOS-Kannerdierfer hinnen an hire Familljen ze hëllefen, och mat enger Rei vu Projeten, déi vu Lëtzebuerg finanzéiert ginn.
Wéi esou en SOS-Kannerduerf op Madagaskar ausgesäit a wéi probéiert gëtt, den Awunner ze hëllefen, gitt Dir am Reportage vum Pascal Becker gewuer.