Georges Mischo (CSV) gëtt Buergermeeschter. All Partei kritt ee Schäffe-Posten, dee 4. deele sech CSV a Gréng.

Historesch war dat, wat en Dënschdeg den Owend am Minett zu Esch konkret ginn ass: Am Suivi vun de Gemengewahle souzen CSV, déi Gréng an DP zesummen an hunn hir Koalitioun perfekt gemaach - e Gemengerot mat engem Schäfferot ouni Sozialisten, dat gouf et zu Esch nach ni!

Um 20.45 Auer goufen dunn déi entscheedend Ënnerschrëfte gemaach: Schwaarz-Gréng-Blo ware sech dunn eens.

AUDIO: Nei Escher Koalitioun: Reportage Ben Frin

Buergermeeschter gëtt de Georges Mischo vun der CSV, dernieft kritt all Partner ee Schäffesposten an dee 4. Schäffen deele sech Gréng (déi éischt 3 Joer) an CSV (déi zweet 3 Joer).

Déi 3 Koalitiounsparteien hu sech op 23 Zukunftstheme gëeenegt, déi se wëllen ugoen.

D'Vereedegung vum neie Gemengerot soll sinn, soubal dat entspriechend Schreiwes vum Minister virläit, heescht et.

PRESSEMITTEILUNG

Nach rund zwei Wochen Verhandlungen, wurde am heutigen Abend in den respektiven Gremien der lokalen Parteisektionen der CSV, Déi Gréng und DP das ausgehandelte Koalitionsabkommen nach Abstimmung angenommen.

Das Koalitionsabkommen, welches heute von Georges Mischo, Martin Kox und Pim Knaff, unterzeichnet wurde, beinhaltet 23 'Zukunftsthemen' in welchen die gemeinsamen Ziele der neuen Koalition dargelegt werden.

Das Bürgermeisteramt wird Georges Mischo bekleiden. CSV, Déi Gréng und DP werden jemals mit einem Schöffen im Schöffenrat vertreten sein. Der verbleibende Schöffenposten wird 'geteilt', so dass die ersten drei Jahre ein Vertreter von Déi Gréng und die letzten drei Mandatsjahre ein Vertreter der CSV das Amt übernehmen werden.

RTL

Si sech eens ginn: CSV, Gréng an DP. / © Ben Frin

COMMUNIQUE DE PRESSE

Ce soir, les sections locales de la CSV, Déi Gréng et DP ont marqué leur accord pour la signature de l'accord de coalition, lequel fut négocié les deux dernières semaines entre leurs délégations respectives.

L'accord de coalition, lequel a été aujourd'hui signé par Georges Mischo, Martin Kox et Pim Knaff, comprend 23 'sujets pour le futur', dans lesquels se résument les objectifs de la nouvelle coalition.

Georges Mischo revêtira la fonction de bourgmestre de la Ville d'Esch-sur-Alzette. Le CSV, Déi Gréng et le DP seront tous les trois représentés par un échevin au conseil échevinal. Le dernier poste d'échevin sera 'partagé' entre Déi Gréng, pour les trois premières années, et le CSV, pour les trois dernières années du mandat.

Mitgeteilt von der CSV, von Déi Gréng und der DP Esch