Aneschters, wéi erwaart, konnt d’Stad Lëtzebuerg hir Konten op den 30. Abrëll mat engem positive Resultat ofschléissen.

Wann een ugangs an de Budgetsprevisioune vun enger Perte vun ëmmerhi ronn 87 Milliounen ausgaange war, krut d’Finanzkommissioun den Donneschdeg den Owend elo um Knuedler e Benefice vu 47 Millioune presentéiert.

Zréckzeféieren ass dee virun allem op déi méi héich Recetten, engersäits aus dem Fonds de Dotation, also aus dem Staat senger Keess, mee och aus dem Beräich vun der Gewerbesteier.