De Maurice Bauer réckelt hei fir d'CSV no. D'Isabel Wiseler bleift dem Gemengerot awer erhalen.

D'Isabel Wiseler-Lima demissionéiert aus dem Stater Schäfferot, dat als Suite vun den Europawahlen, bei deene Si e Mandat zu Stroossbuerg krut. Si bleift awer am Gemengerot.

AUDIO: Demissioun vum Isabel Wiseler-Lima - Rep. Danielle Goergen

De Maurice Bauer réckelt fir d'CSV an de Stater Schäfferot no an iwwerhëlt d'Ressorte vun der Isabel Wiseler.

D'Claudine Konsbruck gëtt iwwerdeems nei Porte-parole fir d'CSV um Knuedler.

Enn Juli ass de Wiessel. 20 Méint war d’ Isabel Wiseler elo am Schäfferot, an engem Mount iwwerhëlt den Maurice Bauer dann hir Dossieren.  Och wann d’ Isabel Wiseler nach am Gemengerot bleift, kuckt si mat engem trauregen A op hir Zäit zeréck.

“Et ass wierklech eng fantastesch Zäit gewiescht.  Ech muss soen, datt ech mech och wierklech freeën op d’ Aarbecht an Europa, dat ass och eng grouss Passioun.  Ech si sécher, datt do och muss Aarbecht gemaach ginn, déi wesentlech ass an ech wäert mech mat ganz vill Energie asetzen.”

Et wier net méiglech, fir d’ Aarbecht vum Schäfferot an de Mandat zu Stroossbuerg mateneen ze maachen, dofir wier de Choix néideg gewiescht.  Zesumme mam 1. Schäffe Serge Wilmes gëtt e positive Bilan vum leschte Joer gezunn.  Et wier vill an der Stad geschitt, ma virun Allem am Volet Logement géing awer Villes bleiwen, dat nach gemaach misst ginn, esou de Serge Wilmes.

“Mir hunn elo nieft deene gréissere PAPen, sou wéi an der Areler Strooss, der Porte de Hollerich, wou kënnen dausenden nei Wunnenge gemaach ginn, déi och der Stad Lëtzebuerg wäerte gehéieren.  Do kënne mir abordabele Wunnraum schafen.  Do hunn mir och den Exercice gemaach gehat, op eenzelen Terrainen, déi der Stad nach gehéieren, ze kucken, wat mir kéinten drop bauen an do hunn mir och nach eng Kéier Ronn 600 Unitéiten, déi mir kéinte bis 2025/26 bauen.”

D’Stad hätt nach ni esou vill Terraine kaaft wéi d’ lescht Joer an déi missten elo och genotzt ginn.  D’Liewensqualitéit stéing awer natierlech un éischter Plaz, dofir géing och an de Parke vill geschafft ginn.  Ënnert anerem am Märeler Park  soll d’ Spillplaz renovéiert an och iwwerdaacht ginn, esou nach de Serge Wilmes.

Offizielle Communiqué vun der Stater CSV

Communiqué de presse

Modification au Collège échevinal de la Ville de Luxembourg

Suite à l’élection d’Isabel Wiseler-Lima en tant que députée européenne et son annonce de vouloir se retirer du Collège échevinal de la Ville de Luxembourg et continuer de siéger au Conseil Communal, Serge Wilmes, en sa qualité de Président du CSV Stad, a soumis au groupe CSV au Conseil communal la proposition de nommer Maurice Bauer en tant que nouvel échevin.

Serge Wilmes propose aussi de nommer Claudine Konsbruck en tant que porte-parole du groupe CSV au Conseil communal.

Le groupe CSV au Conseil communal a approuvé les deux nominations à l’unanimité.

A l’issue du vote, Serge Wilmes a déclaré : « Je suis content des deux nominations qui permettront d’assurer la continuité au sein du Collège Echevinal et dans notre équipe du Conseil Communal conformément à l’engagement du CSV Stad à 100% pour une Ville humaine et conviviale. Je tiens à souligner le travail très engagé et les nombreuses initiatives d’Isabel Wiseler en tant qu’échevine depuis le début de son mandat pour œuvrer dans l’intérêt des citoyens de la Ville de Luxembourg et je suis convaincu qu’elle s’engagera avec autant d’enthousiasme pour défendre ses convictions européennes. »

Maurice Bauer est pressenti pour reprendre les attributions d’Isabel Wiseler-Lima au Collège échevinal, à savoir l’action sociale, le logement social, les politiques en faveur des personnes âgées et de la jeunesse, les politiques d’intégration et d’égalité entre hommes et femmes.

Les attributions de Serge Wilmes, Premier Echevin, couvrant le développement urbain, parcs, le service de l’architecte, l’informatique, le commerce et tourisme ainsi que les ressorts de Laurent Mosar, à savoir les finances, les biens et la topographie  restent inchangés.

Suite à ce remaniement, le groupe CSV au Conseil communal a également revu les domaines dans lesquels les conseillers communaux s’investissent principalement. Ainsi, Isabel Wiseler-Lima sera en charge des questions environnementales et Claudine Konsbruck, porte-parole du groupe, s’occupera notamment des finances, des questions de sécurité et de la culture. Paul Galles prendra entre autre en charge les dossiers des domaines social et scolaire et du sport, tandis qu’Elisabeth Margue s’occupera de la mobilité, de l’urbanisme, du commerce et de la réglementation communale.

Responsabilités du CSV Stad au Collège échevinal

Serge Wilmes :                       Premier Echevin

Développement urbain

Parcs

Service de l’Architecte

Informatique

Commerce et tourisme

Laurent Mosar :                     Finances

Biens

Topographie

Maurice Bauer :                     Action sociale

Logement social

Intégration

Égalité entre hommes et femmes

Personnes âgées

Jeunesse

Ressorts couverts par les Conseillers communaux du CSV Stad

Claudine Konsbruck :            Porte-parole du groupe du CSV Stad

Finances

Biens et Patrimoine

Sécurité

Culture

Isabel Wiseler-Lima :             Environnement

Paul Galles :                           Action sociale

Logement social

Intégration

Égalité entre hommes et femmes

Personnes âgées

Jeunesse

Education

Sport

Elisabeth Margue :                Mobilité

Urbanisme

Commerce

Réglementation communale