Zanter dem 27. November gouf et Problemer mam Drénkwaasser zu Uesweller. Dës schéngen elo geléist.

D'Analyse vum Waasserwirtschaftsamt hätten erginn, datt d'Qualitéit vum Drénkwaasser nees an der Norm géif leien. Esou kann d'Waasser nees ouni Bedenke consomméiert ginn.

De Communiqué vun der Gemeng

An alle Einwohner der Ortschaft Osweiler ; Die letzten Analysenresultate, die durch das Labor des Wasserwirtschaftsamtes ausgeführt wurden, haben ergeben, dass die Trinkwasserqualität in der oben genannten Ortschaft wieder innerhalb der genehmigten Normen liegt.

Das Trinkwasser kann also wieder normal verbraucht werden.

Rosport, den 6. Dezember 2019

Aux habitants de la localité d’Osweiler;

Les dernières analyses effectuées par le laboratoire de l’Administration de la Gestion de l’eau ont montrées que l’eau distribuée dans la localité citée ci-dessus est à nouveau conforme aux normes d’une eau destinée à la consommation humaine.

L’eau potable peut donc à nouveau être consommée sans restriction.

Rosport, le 06 décembre 2019