Déi Stater Gréng sinn net zefridden, wéi d'DP-CSV-Koalitioun an der Stater Märei de Projet vum neie Quartier "Areler Strooss" upaakt.

Beim Ausschaffe vum Wunnquartier Stade mussen d’Bierger méi agebonne ginn. Dat soen déi Gréng Kommunalpolitiker aus der Stad. Op a ronderëm de Stadion Josy Barthel soll jo op 10 Hektar e Wunnquartier mat Commercen a Gréngzonen entstoen. Et géif awer am Cahier de charges u klore Richtlinne feelen, kritiséieren déi Gréng. Hirer Meenung no misst een d’Chance notzen, fir hei e mënschlechen an ökologesche Wunnprojet ze entwéckelen.

Biergerbedeelegung beim Ausschaffe vum Wunnquartier Stade haten déi Gemengeresponsabel scho virgesinn. Esou konnten d’Leit sech déi 7 Projeten, déi vun engem Jury zréckbehale goufen, Enn Januar wärend 12 Deeg am Biergerzenter ukucken a Commentairen ofginn. Dës sollen dann, no Méiglechkeet, am spéidere Projet zréckbehale ginn. Fir déi Gréng ass dëst éischter eng verspéite Konsultatioun, wéi e richtegt Abanne vun de Bierger

Paul Zens - déi Gréng

"Mir sinn der Meenung, dass wann ee vun Ufank un d’Bierger abënnt an d’Leit ëm hir Meenung freet, datt een da méi e breede Spektrum vu Meenunge kritt. An datt dat engem dann erlaabt, engersäits eng Analyse dovunner ze maachen, anerersäits besser ze kadréieren. Sou dass een herno an der Executioun vum Projet, an den Indikatiounen, déi ee gëtt, ka méi prezis sinn an doduerch méi séier virukënnt. 

Et géif nämlech u klore Richtlinnen am Cahier des Charges feelen, esou d’Kritik. Wuel ass hei nozeliesen, datt op dem 10 Hektar groussen Areal bei der Areler Strooss méi Fläch fir Wunnenge muss virgesi ginn, wéi fir Commercen a Büroen. Méi an den Detail geet d’Informatioun awer net.

François Benoy - déi Gréng, Member am Stater Gemengerot

"Mir mengen, dass ee gutt do 1.000 Wunnenge kéint bauen fir 2.000 Leit. Dat ass mol esou e Schlëssel. Dat ass méi dense, wéi et op anere Plaze schonn de Fall ass. Et ass awer net terribel dense, dat heescht, mir mengen dat ass eppes dat wierklech vertriedbar ass, fir an der Stad ze maachen."

E spuersamen Ëmgang mat de Ressourcen, Gemeinschaftsgäert, Urban farming innovativ Reennotzung a Kreeslafwirtschaft sinn des weideren am Cahier des charges opgelëscht. Grad esou wéi eng Verréngerung vum Energiebedarf an d’Notze vun erneierbaren Energien.

"Mir mengen, datt de Quartier op alle Fall klimaneutral soll sinn. Den Ament steet am Cahiers des charges dozou näischt dran. Mee firwat sollt een net Energie Plus-Standarde schonn erfëllen. Dat heescht, datt souguer méi Energie am Quartier produzéiert gëtt, wéi de Quartier selwer brauch."

Laanscht d’Areler Strooss soll spéider eng Kéier den Tram fueren, ausserdeem ass e Vëloswee virgesinn. Deemno gesäit d’Gemeng vir, datt manner Verkéier duerch den neie Wunnquartier Stade goe soll. Déi Gréng hätten e carrément gär autofräi. Wuel mat der Méiglechkeet mol an Ausnahmefäll mam Auto eranzefueren, mee virop de Foussgänger an de Vëlosfuerer sollen hei zirkuléieren.

"Wann ee seet, datt d’Leit vill mam Vëlo do sinn, musse se hire Vëlo och do kënne reparéieren. Also firwat net och do eng Vëlowierkstat schafen. Gläichzäiteg och e Locatiouns-System fir Cargobiken, wou ee seng Kanner gutt kann domadder transportéieren. Wou een, wann ee mol eng Kéier méi Kommissioune muss maachen, een net onbedéngt muss en Auto huelen, da kann een e Cargobike do huelen."

Op dës Manéier hätten d’Leit am Quartier och méi Plaz, fir sech dobaussen opzehalen. Nach wär et net ze spéit fir d’Bierger an och de Gemengerot an d’Ausschaffe vun dësem wichtegen neie Quartier anzebannen, soen déi Gréng a fuerderen, datt Workshoppen organiséiert ginn, wou interesséiert Bierger sech abrénge kënnen.